De Oosthof is een samenwerkingsverband tussen vier dierenartsenpraktijken. Ga naar De Oosthof.

Algemene Voorwaarden Stichting Paard

definitieve versie d.d. 11-12-2013

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. de dierenarts: een als zelfstandige werkende dierenarts - die is ingeschreven in het register Erkende Paardendierenarts (EPD), al dan niet werkzaam in een onderneming bestaande uit een maatschap of een of meer (daarin al of niet deelnemende) beroepsvennoot­schappen;
b. de opdrachtgever: de contractspartij van de dierenarts;
c. consument: de opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
d. Stichting Paard: de Stichting Paard, geregistreerd onder KvK-nummer 30226426;
e. NAI: het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam;
f. Geschillencommissie Paardendierenartsen Stichting Paard: de op grond van het Reglement Geschillencommissie Paardendierenartsen Stichting Paard door de Stichting Paard ingestelde geschillencommissie die bij wijze van bindend advies geschillen zal beslechten tussen de dierenarts en opdrachtgever, mits het geschil een financieel belang van € 7.500,- (inclusief BTW) niet overtreft
g. Keuringsrapport: een onderzoeksrapport op basis van het ten tijde van een veterinaire keuring van een paard of pony geldende keuringsprotocol van de GGP (leidraad ‘De veterinaire keuring van het paard’, uitgave 2007).

Artikel 2 Toepasselijkheid; opdracht; overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door de opdrachtgever met de dierenarts gesloten en toekomstige overeenkomst. Bij aanvaarding door de dierenarts van elke aan hem gegeven opdracht ontstaat een verbintenis tussen de opdrachtgever en de dierenarts (de overeenkomst), waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2.2. De dierenarts zal de overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.3 De dierenarts heeft het recht de overeenkomst of een gedeelte daarvan te laten uitvoeren door derden, waaronder een of meer andere dierenartsen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met de opdrachtgever anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

2.4 De opdrachtgever stemt er mee in dat de dierenarts desgewenst digitaal met hem en met derden kan corresponderen.

Artikel 3 Honoraria

3.1 De dierenarts stelt de aan de opdrachtgever in rekening te brengen tarieven (met BTW en eventuele verschotten) naar gelang van tijd en omstandigheden vast.

3.2 Betaling van de factuur geschiedt contant (waaronder tevens begrepen is betaling via de pinautomaat), tenzij anders overeengekomen. Voor niet-contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de in de onderlinge verhouding tussen de dierenarts en de opdrachtgever geldende wettelijke rente. Tevens is de opdrachtgever in dat geval de door de dierenarts gemaakte administratiekosten, met een minimum van € 25,- verschuldigd.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 De aansprakelijkheid van de dierenarts (alsmede de maatschap en de beroepsvennootschap in het kader waarvan de dierenarts werkzaam kan zijn), jegens de opdrachtgever en derden voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de dierenarts in het desbetreffende geval aanspraak geeft

Echter steeds met een maximum van € 150.000,- en vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1000,- of, indien het aan de opdrachtgever door de dierenarts in rekening gebrachte honorarium voor de betreffende behandeling hoger is, tot dat bedrag, met een maximum van € 1000,-.

Vergoeding van indirecte schade is uitgesloten waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs-)stagnatie.

4.2 Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid:

Indien er sprake is van een keuring door de dierenarts van paarden of pony’s, dan gelden in afwijking van het voorgaande lid van dit artikel, de volgende bepalingen die, middels deze algemene voorwaarden op de keuring via het keuringsrapport uitdrukkelijk van toepassing worden verklaard:

  1. De keurende dierenarts of de maatschap of de beroepsvennootschap in het kader waarvan de dierenarts werkzaam kan zijn, zijn niet aansprakelijk voor enige schade – vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door het uitvoeren van een keuring danwel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport, tenzij vast staat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende dierenarts.
  1. Ter zake van de onder 1 genoemde aansprakelijkheid, komt slechts de opdrachtgever een vorderingsrecht toe jegens de keurende dierenarts (en/of de maatschap en/of de beroepsvennootschap in het kader waarvan de dierenarts werkzaam kan zijn), anderen dan de opdrachtgever kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht, zoals een recht op schadevergoeding, ontlenen.
  1. Onverminderd overigens in het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid van de keurende dierenarts of de maatschap of de beroepsvennootschap in het kader waarvan de dierenarts werkzaam kan zijn, te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de keurende dierenarts in het voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, echter steeds met een maximum van € 150.000,- . De polisbescheiden zijn op verzoek in afschrift beschikbaar.
    Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1000,- of, indien het aan de opdrachtgever door de dierenarts terzake in rekening gebrachte honorarium voor de betreffende behandeling hoger is, tot dat bedrag, met een maximum van € 1000.
  1. Indien de opdrachtgever niet de eigenaar is van het te keuren paard of de te keuren pony, staat opdrachtgever ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring en zijn daarmee de hiervoor genoemde bepalingen in dit artikel ook ten opzichte van zo’n eigenaar/niet-opdrachtgever van toepassing.
  1. Indien de opdrachtgever en/of derden menen dat de gezondheidstoestand van het paard ten tijde van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het onderzoeksrapport is vermeld, dienen zij zulks op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de keurende dierenarts of de maatschap of de beroepsvennootschap in het kader waarvan de dierenarts werkzaam kan zijn, binnen bekwame tijd nadat dit is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt schriftelijk te melden, tegelijkertijd aan respectievelijk de dierenarts en hun wederpartij (bij bijvoorbeeld de koopovereenkomst) en deze wederpartij tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze melding aan de wederpartij aan de keurende dierenarts.
  1. De hiervoor genoemde bepalingen zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever het onderzoeksrapport niet ondertekend heeft en niettemin het onderzoeksrapport in ontvangst neemt of niettemin het onderzoeksrapport in zijn bezit heeft/gebruikt heeft.
  1. De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel geldt ook ten behoeve van derden (waaronder al of niet in (loon)dienstverband zijnde dierenartsen), die door de keurende dierenarts worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.]

Artikel 5 Toepasselijk recht en geschilbeslechting

5.1 Op alle opdrachten van de dierenarts en alle met de dierenarts gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing

5.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van opdrachten aan en overeenkomsten met de dierenarts, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het dan geldende Arbitragereglement van het NAI, met dien verstande dat bij voorkeur arbiters voorkomend op de ‘sublijst paarden’ van het NAI als arbiter zullen worden benoemd.

5.3 De plaats van arbitrage is Rotterdam.

5.4 In weerwil van het in lid 2 en 3 van dit artikel bepaalde, leggen de dierenarts en de opdrachtgever een geschil, waarvan het financieel belang niet groter is dan € 7.500,-, ter beslechting voor aan de Geschillencommissie Stichting Paard overeenkomstig het dan geldende Reglement Geschillencommissie Stichting Paard.

5.5 Indien opdrachtgever consument is, heeft hij het recht, gedurende een maand nadat de dierenarts zich schriftelijk op het bepaalde in artikel 5.4 heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

5.6 Voorafgaande aan geschilbeslechting door arbitrage, door beslechting middels de Stichting Geschillencommissie Stichting Paard of de burgerlijke rechter, hebben beide partijen het recht te pogen middels mediation tot een minnelijke oplossing van het tussen hen gerezen geschil te komen. Mediation zal plaatsvinden overeenkomstig het dan geldende NAI-mediationreglement.

Artikel 6 Vertalingen

In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en

vertalingen daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.

Toelichting op de Algemene Voorwaarden Stichting Paard

Met ingang van 1 juli 2014 is in het Reglement Erkende Paardendierenarts opgenomen dat de verplichte onderdelen van de Algemene Voorwaarden van Stichting Paard dienen te worden gevolgd. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, heeft Stichting Paard deze voorbeeld Algemene Voorwaarden opgesteld, die de Erkende Paardendierenarts kan overnemen. Een aantal onderdelen dient de Erkende Paardendierenarts zelf in te vullen. Dit heeft betrekking op de volgende onderdelen:

Artikel 3: Honoraria

In de Algemene Voorwaarden wordt ervan uitgegaan dat betaling contant geschiedt, tenzij partijen anders hebben afgesproken. Het is in dat geval aan partijen te bepalen welke redelijke betalingstermijn wordt gehanteerd. Een redelijke betalingstermijn ligt tussen de 7 en 30 dagen.

Verder is opgenomen wanneer de opdrachtgever in verzuim is en dat vanaf dat moment de wettelijke rente is verschuldigd. Het is toegestaan in dergelijke gevallen administratiekosten in rekening te brengen, binnen de grenzen die op grond van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Op grond hiervan zijn de totale incassokosten die in rekening worden gebracht gemaximeerd tot 15% van het verschuldigde bedrag voor vorderingen tot € 2.500, daarna 10% tot € 5.000 en daarna 5%, met een minimum van € 40.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Op grond van het Reglement Erkende Paardendierenarts is voorgeschreven dat de Erkende Paardendierenarts adequaat is verzekerd voor de mogelijke aansprakelijkheden die voortvloeien uit zijn praktijk. Dit betekent dat de Erkende Paardendierenarts een afweging moet maken tussen het beperken van zijn aansprakelijkheden enerzijds en het verzekeren van zijn aansprakelijkheden anderzijds.

Met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering, heeft de Groep Geneeskunde van het Paard een aanvullende paardendekking op de individuele beroepsaansprakelijkheids-verzekering uitonderhandeld bij VvAA schadeverzekeringen die volledig aansluit op de Algemene Voorwaarden Stichting Paard. Binnen deze verzekering wordt bovenop de standaarddekking van € 50.000, een aanvullende dekking aangeboden tot € 300.000 per aanspraak. VvAA schadeverzekeringen biedt een dergelijke aanvullende dekking aan voor erkende paardendierenartsen en keuringsdierenartsen voor paarden, die zich derhalve desgewenst aanvullend kunnen verzekeren bij VvAA schadeverzekeringen.

In de Algemene Voorwaarden dient de Erkende Paardendierenarts zijn aansprakelijkheden te spiegelen aan de verzekering die hij heeft afgesloten. Het is aan de Erkende Paardendierenarts om te bepalen van welke toevoegingen hij gebruik wenst te maken.

Toevoeging 1 van artikel 4.1 maximeert de aansprakelijkheid tot het maximaal verzekerde bedrag. Dit dient te worden ingevuld op basis van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Toevoeging 2 regelt de maximale aansprakelijkheid in geval de verzekering niet uitkeert. Hierbij kan gedacht worden aan een maximering van de aanspraak tot het in rekening gebrachte honorarium, met een door de Erkende Paardendierenarts te bepalen maximum.

Toevoeging 3 betreft de uitsluiting van indirecte en gevolgschade.

Toevoeging 4 is van toepassing indien de Erkende Paardendierenarts ook keuringen uitvoert. Ook daarbij dient de omvang van aansprakelijkheid te worden gespiegeld aan de verzekeringsdekking (toevoeging 4a) en in geval er geen dekking is, anderszins te worden gemaximeerd (toevoeging 4b).

Artikel 5: Geschillenbeslechting

In de Algemene Voorwaarden wordt uitgegaan van een alternatieve geschillenbeslechting. Voor kleinere geschillen (tot een financieel belang van € 7.500) is het Reglement Geschillencommissie Stichting Paard van toepassing. Voor geschillen met een groter belang wordt verwezen naar het Nederlands Arbitrage Instituut. Voordeel van deze alternatieve geschillenbeslechting is de deskundigheid van de arbiters. Een consument kan echter niet worden gedwongen mee te werken aan een alternatieve geschillenbeslechting. Daarin voorziet artikel 5.5.

© Copyright 2024 - https://www.deoosthof.nl/gelre-dierenartsen/

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Privacy Statement | Naar cookiepagina

Weigeren Akkoord